Катехизм - катехизис - катехиза

Катехизм - катехизис - катехиза
\
Ужиток в українській мові терміна, похідного від грецького слова κατήχησις (і латинського catechismus) створює чимало проблем, які віддзеркалюють складний вплив на українську богословську мову грецьких і латинських церковних традицій і візантійських та західноєвропейських ортоепічних та транслітераційних практик. Хоч характерним для цієї групи є те, що не всі елементи східних і західних впливів збігаються з католицько-православним конфесійним поділом, все-таки спостерігається, що варіянт катехизис типовий для православних, а катехизм - для католицьких кіл. \ Щодо питання транслітерації кореня лексеми, то, як показали у своїй студії О. Захарків і З. Куньч1, існують вагомі аргументи на користь того, що слід надати перевагу варіянтові катехи- над іншими уживаними варіянтами (катихи-, катихі-). \ Питання вибору суфікса і його варіянтів (у вжитку бувають: -изм, -исм, -зис, -ізис, -изіс, -исіс, -из) має, крім правописних, також і слововжиткові нюанси. Йдеться про те, що термін катехизис (або варіянти) вживається для означення і «книги-підручника», і самої «науки» та «навчання», термін катехизм (або варіянти) означає тільки «книгу-підручник» (і в переносному значенні «науку»), а поняття «наука» і «навчання» передаються терміном катехиза, який є більш адаптованим варіянтом того ж катехизису. Важливо ствердити, що, крім традицій вживання, терміни катехизис і катехизм не мають жодного елементу доктринально-семантичних розбіжностей між собою. \ Терміни катехизис і катехизм мають свої відповідні прикметники: катехизисний (катехизисні проповіді, видання, вчення) і катехизмовий (катехизмова частина). Від іменника катехитика утворюємо прикметник катехитичний (катехитична школа, комісія, катехитичний досвід, правильник), а не катехізичний, який деколи утворюють від того ж іменника2. Термін катехиза не має похідного прикметника. \ Усі інші терміни, які походять від того ж кореня, є або калькою, або адаптацією відповідних грецьких форм, і всі вони вживані у православних і в греко-католицьких виданнях: \ * катехит - учитель правд віри; * катехумен - той, хто приймає навчання правд віри (переважно перед хрещенням); * катехуменат - період тривання або інші організаційні чи формативні елементи такого навчання (переважно перед хрещенням); * катехизація, катехизування - процес такого навчання; * катехитика - наука-теорія про навчання правд віри. \ Рекомендація ІБТП \ ІБТП підтримує рекомендацію О. Захарків і З. Куньч про вибір варіянта основи катехи- замість катехі- для всіх термінів цієї групи. \ У спірному питанні, чи для позначення «книги» і «науки-навчання» вживати один термін катехизис, чи пару катехизм і катехиза, ІБТП не бачить підстави категорично вилучати один або інший з тих варіянтів. Важливо в одному виданні дотримуватися систематично першого або другого варіянта, інакше читач може зрозуміти, що йдеться про різні реалії. \ Однак у святоотцівському контексті для позначення назви твору, безумовно, катехизис краще надається, ніж катехизм, а навіть ніж катехиза: напр., Катехизис Теодора Студійського; Катехизисні проповіді Кирила Єрусалимського. \ Форму катехізичний треба вилучити. \ Усі інші терміни, у яких немає варіянтних форм (катехит, катехитика, катехумен, катехуменат, катехизація, катехизування), вживати в тих значеннях, які подано вище. \ 1 Див.: О. Захарків, З. Куньч. Як правильно: катихизм, катехизм, катихизис, катехізіс, катехиза? // Єдиними устами 4 (2000) 63-71. \ 2 Релігієзнавчий Словник / ред. А. Колодний, Б. Лобовик. Київ, 1996, с. 304.

Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів. 2013.

Смотреть что такое "Катехизм - катехизис - катехиза" в других словарях:

  • катехизм — а, м. catéchisme m. Краткое изложение вероучения в вопросах и ответах. В воскресные и праздничные дни, священник должен поучать катехисму. УВМ 109. Учить их полезно на первых порах катехизму своего исповедания, потом Арифметике, Истории, политике …   Исторический словарь галлицизмов русского языка

  • Катехизм —  ♦ (ENG catechism)  (от греч. katechein устное наставление, оглашение)    способы наставления, чаще всего в форме вопросов и ответов, с помощью к рых объясняются основы христианских теологических верований …   Вестминстерский словарь теологических терминов

  • catechism —  Катехизм …   Вестминстерский словарь теологических терминов

  • Пресвітер - священик - єрей — Терміни пресвітер і священик не слід уважати абсолютними синонімами, у перекладах слід зберігати таку відповідність: πρεσβύτερος, presbyter пресвітер, ίερεύς, sacerdos священик (див. Катехизм Католицької Церкви, 2002, 1536 1568). Пресвітер термін …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Ікономія — (а не економія, ойкономія, домобудівництво) У богослов ї грецький термін οίκονομία1 має значення: 1. тринітарне пізнання Бога через його зовнішні дії, на противагу θεολογί i, яка є пізнанням його внутрішнього життя2; 2. сотеріологічне Божий план… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Обоження - обожествлення - обоготворення - обожнення — Грецький термін θέωσις вживається на означення правди про наділення людині через Божу благодать найтіснішого онтологічного поєднання з Божим життям, що св. Петро назвав участю співпричастям (гр. κοινωνία) у Божій природі (2 Пт. 1:4), а численні… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Достоевский Ф.М. — Достоевский Ф.М. Достоевский Федор Михайлович (1821 1881) Русский писатель Афоризмы, цитаты Достоевский Ф.М. биография • Если хочешь победить весь мир, победи самого себя. • Умная жена и ревнивая жена два предмета разные. • Нельзя любить то, чего …   Сводная энциклопедия афоризмов

  • Скатста — Аэропорт Скатста Страна: Регион: Великобритания Шетландские острова Тип: гражданский Код ИКАО: Код ИАТА: EGPM SCS …   Википедия

  • Непомильність папи — (а не непогрішимість папи) Суть цього постулату католицької догматики полягає в тому, що Христос доручив Церкві навчати і «уділив їй участь у своїй власній непомильності»1. Церковні пастирі, виконуючи учительське служіння, користується цим даром… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів

  • Посилання на папські та ватиканські документи — При першому посиланні на документ подаємо його дані повністю: Іван Павло II. Післясинодальне апостольське повчання Christifideles laici (30 грудня 1988), 23 // Покликання і місія мирян. Післясинодальне апостольське повчання Святішого Отця Івана… …   Термінологічний довідник для богословів та редакторів богословських текстів


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»